NEWS - Zwrot różnicy VAT przy zakupie materiałów budowlanych
   
30-08-2005
Pytanie:Sejm uchwalił ustawę o zwrocie VAT. Kiedy można złożyć wniosek i kiedy otrzymam zwrot pieniędzy? Czy przed złożeniem wniosku inwestycja, której dotyczy wniosek musi być zakończona?

Odpowiedź: Sejm odrzucił prezydenckie veto, i ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym

niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym zostanie podpisana. Niestety - zwrotów pieniędzy nie należy spodziewać się szybko.
Po pierwsze - ustawa wejdzie w życie dopiero 01.01.2006 r., więc dopiero od drugiego stycznia 2006 r. można będzie składać wnioski.
Po drugie - zwrotu dokonuje się na podstawie decyzji naczelnika właściwego urzędu skarbowego, a ten ma na wydanie decyzji 6 miesięcy. Decyzja musi zostać wnioskodawcy doręczona, i od dnia doręczenia liczy się termin 25 dni do wypłaty pieniędzy.

Pierwsze zwroty VAT pojawią się być może dopiero w przyszłym roku na przełomie lipca i sierpnia. Nie wiadomo, jaki w praktyce będzie czas wydawania decyzji - ponieważ jednak wydatki obciążają budżet należy się spodziewać, że fiskus wykorzysta w pełni przysługujące mu możliwości.

Można będzie składać wnioski również w przypadku, kiedy inwestycja nie została zakończona. Jednak dość sporym ograniczeniem jest zapis, że wniosek można złożyć tylko raz w roku. To spowoduje, że wnioskodawca, który złoży wniosek na przykład drugiego stycznia 2006 r. i będzie nadal ponosił wydatki w ciągu roku, na zwrot dotyczący wydatków poniesionych w roku 2006 będzie musiał czekać nawet do lipca 2007 r. Dlatego przed złożeniem wniosku należy rozważyć, czy nie lepiej poczekać kilka miesięcy, i złożyć jeden wniosek dotyczący wszystkich wydatków.

 
(źródło: Serwis onet.pl, link: http://firma.onet.pl/1244305,eksperci.html 2005-08-30)
   
       
 
NEWS-Prezydent zawetował ustawę o zwrocie VAT w budownictwie
   
25-08-2005
Prezydent zawetował ustawę o zwrocie różnicy podatku VAT na materiały budowlane. Marszałek nie podjął jeszcze decyzji. Ustawa z 29 lipca miała złagodzić skutki podniesienia od 1 maja 2004 r. VAT-u na materiały budowlane z 7 proc. do 22 proc. Zakładała, że osobom fizycznym, które budują lub remontują mieszkanie, przysługiwałaby rekompensata stanowiąca różnicę pomiędzy obowiązującą stawką 22% a stawką 7%. Przepisy miały wejść w życie 1 stycznia 2006 r., natomiast zwrot miał dotyczyć okresu od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r.

 

 
 
Ustawa była by korzystna dla osób dokonujących zakupu materiałów budowlanych i wykonujących prace budowlane we własnym zakresie. Nie wprowadzała natomiast zmian dla osób korzystających z usług firm budowlanych w zakresie budownictwa mieszkaniowego, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami materiały wliczone w cenę usługi obciążone są 7 % stawką VAT-u. Prezydent Aleksander Kwaśniewski na prośbę rządu zawetował ustawę. Powodem były koszty, na które według ministra finansów nie jest przygotowany budżet państwa. Według ministra finansów Mirosława Gronickiego, skutki finansowe tej ustawy wyniosłyby w przyszłym roku 4,5 mld zł, a maksymalnie nawet 18 mld zł.
Poprawność tych szacunków podważa prezes Związku Pracodawców- Producentów Materiałów dla Budownictwa Ryszard Kowalski. W oświadczeniu poinformował, że odliczenia, o których mówi ustawa, kosztowałyby budżet państwa ok. 1 mld zł.Po zawetowaniu przez prezydenta ustawa ma trafić ponownie do Sejmu. Do odrzucenia weta prezydenta potrzebne jest 3/5 głosów, ale by do głosowania doszło potrzebna jest decyzja marszałka sejmu o zwołaniu dodatkowego posiedzenia Sejmu i o wprowadzeniu weta do ustawy pod głosowanie. Jeśli do głosowania ma dojść to musi się ono odbyć w obecnym Sejmie, bo przyszły nie ma obowiązku zajmowania się ustawą. Marszałek Sejmu Włodzimierz Cimoszewicz powiedział, że na razie nie chce podejmować decyzji w sprawie zwołania dodatkowego posiedzenia Sejmu, na którym odbyłoby się głosowanie nad wetem prezydenta. Decyzję ma podjąć do czwartku, po konsultacji z klubami poselskimi.
   
 
(źródło: Serwis systemyogrzewania.pl aktualności 2005-08-24)
   
       
 
NEWS - Zwrot podatku VAT - sejm uchwala ustawę.
   
10-07-2005
W dniu 8 lipca Sejm uchwalił w końcu ustawę o zwrocie osobom fizycznym zapłaconego VATu w materiałach budowlanych. Zwrot będzie przysługiwał od części poniesionych wydatków i pod pewnymi warunkami. Inwestujący w budowę lub w remont domu albo mieszkania otrzymają częściowy zwrot pieniędzy za materiały budowlane. Ma on zrekompensować wzrost stawki VAT na te towary, ale tylko za okres od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. Tak postanowili posłowie w uchwalonej 8 lipca 2005 r. ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Chodzi o podwyżkę z 1 maja 2004 r. do 22 proc. Zwrot wyniesie 68,18 proc. VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych. Nie obejmuje usług budowlano-montażowych.
 
   
 
Dla inwestujących oraz remontujących
Mniej otrzymają osoby, które korzystały w 2004 r. w ramach praw nabytych z dużej ulgi budowlanej lub ulgi podatkowej na remont i modernizację, bo nie więcej niż 55,23 proc. VAT. Chodzi wyłącznie o osoby fizyczne i tylko jeśli nie inwestowały w budowę czy remont w ramach działalności gospodarczej, lecz na potrzeby osobiste.

Z górnymi limitami.
Wydatki muszą być udokumentowane fakturami wystawionymi od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. Zwrot dla inwestujących nie może być wyższy niż 12,295 proc. kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. powierzchni użytkowej budynku przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na książeczkach mieszkaniowych i ceny jej 1 mkw.

Jeśli więc przyjąć ostatnią cenę (2505 zł), zwrot nie może być wyższy niż 21 553 zł. Na tyle może liczyć osoba, która wyda od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. powyżej 180 tys. zł. Remontującym i wykonującym inne prace niewymagające pozwolenia na budowę górny limit odliczeń wyznacza cena 30 mkw. powierzchni użytkowej budynku przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej. Przy założeniu ceny za mkw. 2505 zł górny limit wyniesie 9240 zł. By tyle odzyskać, trzeba wydać na materiały budowlane ponad 75 tys. zł. Dla tych, którzy w okresie objętym ustawą korzystali z dużej ulgi budowlanej albo ulgi na remont i modernizację, górne limity nie przekroczą 9,959 proc. ceny tzw. powierzchni rozliczeniowej (70 mkw. i 30 mkw.) i wyniosą odpowiednio: 17 461 i 7484 zł.

Warunki i ograniczenia czasowe.
Limit zwrotu odnosi się do obojga małżonków. Kupujący materiały musi mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane albo tytuł prawny do budynku czy mieszkania, a jeśli ponosi wydatki w związku z budową budynku mieszkalnego, jego rozbudową, przebudową, adaptacją - pozwolenie na budowę. Warunkiem zwrotu jest złożenie w urzędzie skarbowym stosownego wniosku - albo po zakończeniu inwestycji, w tym remontu, ale nie później niż przed upływem 6 miesięcy od jej zakończenia, albo raz w roku, ale wtedy potrzebny będzie dokument określający stopień zaawansowania inwestycji. Ostatni wniosek może być złożony najpóźniej 30 czerwca 2008 r. Kwotę zwrotu ma określać naczelnik urzędu skarbowego w decyzji. Będzie miał na to 6 miesięcy. Zwrot ma nastąpić nie później niż w 25 dni od jej doręczenia.
Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2006 r. Musi też ją jeszcze ocenić Senat. (...)

Poniżej przedstawiam Państwu sejmowe uzasadnienie do uchwalonej ustawy, która była wtedy jeszcze projektem.
Na uwagę zasługuje fakt, że ustawa ta miała wejść w życie z dniem 1 maja 2004 r. za kadencji obecnego Sejmu, a teraz wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. Ustawa ta może zdetronizować dotychczas panującą ustawę o VAT jako największy bubel prawny. Szacuje się, że straty dla budżetu w wyniku wejścia w życie tej ustawy mogą dojść do 4 mld zł.
(...)
Uzasadnienie do projektu ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym Ustawa o podatku od towarów i usług, dostosowująca nasze przepisy do prawa wspólnotowego wprowadza od 1 maja br. wyższe (22%) stawki podatku VAT dla materiałów budowlanych. Zawarta w traktacie akcesyjnym derogacja umożliwia stosowanie stawki obniżonej (7%) do 31 grudnia 2007 r. w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą i obiektów budownictwa mieszkaniowego. Ale rozwiązanie to, z samej istoty podatku VAT, nie może objąć realizacji systemem gospodarczym. Można szacować iż systemem gospodarczym jest w zasadzie realizowane całe budownictwo mieszkaniowe na wsi wraz z remontami, ok. 60% budownictwa jednorodzinnego i ok. 70% remontów w zasobach jednorodzinnych.

Najtrudniejsze do oszacowania jest skala remontów w budownictwie wielorodzinnym, gdzie z pewnym uproszczeniem można ocenić, iż remonty wewnątrz mieszkań (nie wymagające współdziałania innych mieszkańców i administratora) są też w ok. 70 % realizowane systemem gospodarczym. Reasumując uprawnione jest twierdzenie o znaczącym (ok. 40%) udziale realizacji systemem gospodarczym w nakładach ogółem na budowę i remonty w mieszkalnictwie. Wzrost stawki podatku VAT na materiały budowlane oczywiście podroży koszty tych realizacji. Cechą charakterystyczną systemu gospodarczego jest też większy strukturalnie udział materiałów budowlanych w kosztach ogółem w porównaniu z strukturą kosztów w budownictwie realizowanym przez firmy. W tej sytuacji sposobem neutralizacji wzrostu wydatków mieszkaniowych związanych z realizacją w systemie gospodarczym może być dokonywanie zwrotu obywatelom (z środków budżetu państwa) kwot w wysokości odpowiadającej zwiększonym wydatkom z tytułu przyjętych w ustawie o podatku od towarów i usług rozwiązań.

Jest bezsporne iż przyjęcie powyższej ustawy oznaczać będzie znaczne wydatki budżetowe. Ich oszacowanie jest trudne metodologicznie, stąd można tylko prognozować, iż w skali roku wydatki te znajdą się w przedziale 600 mln - zł 800 mln zł. Równocześnie jednak warto przypomnieć, iż wzrost stawki VAT na materiały budowlane da znaczne dodatkowe przychody (nie kompensowane) dla budżetu wynikające ze stosowania ich w budownictwie: magazynów, biurowców, fabryk, dróg i innych nie-mieszkaniowych obiektów budowlanych. A równocześnie rząd wielokrotnie deklarował, iż na dostosowaniu przepisów o VAT do prawa wspólnotowego nie chce w obszarze mieszkaniowym "zarobić", a ponadto przeciwstawiając się poselskim propozycjom objęcia materiałów budowlanych przeznaczonych dla budownictwa mieszkaniowego obniżoną stawką, posługiwał się wyłącznie argumentem niezgodności z Dyrektywą VI a nie skutkami budżetowymi. Nie istnieje przesłanka do twierdzenia, iż rząd skrywał rzeczywiste powody swojej negatywnej opinii. W tej sytuacji przedstawiany projekt jest zgodny z zapowiedziami przedstawicieli rządu a z uwagi na rosnące zaniepokojenie konsumentów skutkami zmian podatku VAT staje się bardzo pilny. Jest bezsporne, iż stosowanie ustawy będzie pracochłonne, ale w związku z odrzuceniem przez rząd rozwiązań poselskich, wydaje się jedynym realnym rozwiązaniem neutralizującym wzrost stawki podatku VAT na materiały budowlane.

Skutki prawne.

Wobec sytuacji, że rząd mimo wielokrotnych deklaracji, do tej pory nie przekazał do Sejmu projektu ustawy, poselski projekt ustawy tworzy szansę, iż zgodnie z intencjami rządu razem ze wzrostem podatku VAT będą istniały odpowiednie instrumenty rekompensujące.

Skutki finansowe i społeczne.

Zakres przedmiotowy przedsięwzięć, których realizacja upoważniać będzie do zwrotu równowartości wzrostu VAT, jest bardzo szeroki. Obejmuje inwestycje, które w zasadzie zawsze są realizowane poprzez firmy rozliczające podatek VAT. Uprawnione jest więc twierdzenie, iż znaczny zakres przedmiotowy (dotyczący inwestycji towarzyszących określonych w art.2 pkt.2), nie będzie miał zauważalnych skutków budżetowych, a równocześnie nawet pojedyncza inwestycja infrastrukturalna realizowana systemem gospodarczym będzie mogła skorzystać z dobrodziejstwa proponowanej ustawy.

Wydatki budżetu przeznaczone na rekompensatę zapłaconego podatku VAT będą częściowo zbilansowane zwiększonymi wpływami związanymi z wyjściem przedsiębiorstw z tzw. szarej strefy. Jak wiadomo szarą strefę w budownictwie szacuje się na ok. 30 / 40 % całości usług budowlanych. Zdaniem wnioskodawców, zwiększone wpływy mogą więc sięgnąć 550-600 mln. zł. Nie przyjęcie tej ustawy lub wprowadzenie dalej idących ograniczeń w zakresie zwrotu, poza konsekwencjami politycznymi, oznaczać będzie dodatkowy bodziec dla rozszerzenia szarej strefy. Kolejnym skutkiem społecznym będzie wzrost stanu poszanowania prawa oraz jego internalizacji przez społeczeństwo.

   
 
(źródło: Serwis dashofer.pl, Sejm, Rzeczpospolita 09/07/2005)